مدیریت و کنترل پروژه

 امروز تصمیم گرفتیم اطلاعاتی رو در مورد یکی از دروس رشته مهندسی صنایع که تعدادی از هم‌رشته‌ای هامون این درس رو انتخاب کردند ؛ خدمت شما ارائه بدیم.

استقرار سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها

معنی عملی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها مربوط به ملاحظاتی است که از ابتدا تا انتهای چرخه حیات یک پیمان و پروژه ها وجود دارد که خلاصه آن به شرح زیر است:
1. اهداف کلی و مشخص زمان، ریالی و کیفیتی تدوین شده در پروژه وجود داشته باشد.
2. سازماندهی کلان پروژه و نقش هر کدام از افراد تیم پروژه بطور مدون و در ارتباط با یکدیگر مشخص باشد.
3. الزامات قراردادی، قانونی استانداردهای بین المللی و الزامات سازمانی کیسون در پروژه ها مانند آئین نامه ها و دستورالعمل ها جاری و تحت کنترل باشد.
4. الزامات خاص کیفیتی مانند QA،QC و HSE در پروژه های جاری باشد.
5.برنامه زمانبندی و نحوه کنترل و به روز رسانی آن موجود باشد
6.منابع انسانی و شرایط احراز مشاغل مختلف پروژه مشخص و آموزشهای لازم در ابتدای کار و در حین در پروژه جاری باشد
7.زیر ساختهای محیط کاری و تکنولوژی های کارگاه مناسب باشد
8.ارتباطات داخلی ارکان پروژه و پروژه با تمامی ذینفعان تعریف شده باشد.
9.فرآیتدهای اجرایی مدون مشخص برای بخش E ، P وC و دستورالعمل های مدون در پروژه ها جاری و تحت کنترل باشد.
10.برای کنترل مدارک و سوابق، روشهای اجرایی، سیستم کدینگ و استفاده مناسب از IT در پروژه برقرار باشد.
سطح قابل قبولی با توجـــــه به ابعـــــاد و مقیـــاس پروژه برای استفـــــاده از امکانات Information& Communication Technology در پروژه برقرار باشد.
 

/ 0 نظر / 5 بازدید