خوشه های صنعتی (قسمت دوم)

محور هاي كلي برنامه توسعه خوشه ها

! فرهنگ سازي و اطلاع رساني

نظر به اينكه ميزان مطالعات و تجربيات در خصوص توسعه خوشه هاي صنعتي ، مسبوق به مدت بسيار كمي است، در برنامه هاي كوتاه مدت توجه خاص به زمينه سازي ، فرهنگ سازي و نشر دانش تئوريك و تجربه به ساير ملل در اين زمينه از اولويت خاصي برخوردار است.

ذيل بحث فرهنگ سازي و اطلاع رساني مي توان به انتشار كتب ، مقالات و .. تهيه جزوات و كتب راهنماي عملي آموزش مستقيم دست اندركاران بخش هاي دولتي و خصوصي و... پرداخت. بديهي است اين امر مي بايست از يكسو نقش كارآفرينان در سطح سياستگذاري و از سوي ديگر ذينفعان خوشه هاي صنعتي را دربرگيرد.نيازها و تعريف روشهاي فرهنگ سازي و اطلاع رساني از جمله كاركردهايي است كه مورد توجه قرار گرفته است.تهيه نقشه كشوري خوشه هاي صنعتي

بمنظور ايجاد تصويري جامع از وضعيت خوشه هاي صنعتي موجود كشور، شناسايي آنها و تعريف حجم فعاليت مورد نياز كه پايه اي براي سياستگذاري است، تهيه نقشه كشوري خوشه هاي صنعتي ضروري خواهد بود. اين نقشه كه تعيين كننده توزيع جغرافيايي و مشخصات كلي هر يك از خوشه ها در مناطق مختلف است، در واقع هم تصويري از وضع موجود و هم ابزار برنامه ريزي خواهد بود.

!الگوسازي

بمنظور انتقال تجارب كشورها و سازمانها پيشرو و از سوي ديگر توليد دانش و الگوي بومي در زمينه توسعه خوشه هاي صنعتي ، اجراي پروژه هاي توسعه خوشه هاي صنعتي با همكاري سازمانهاي بين المللي مثل يونيدو ، كشورهاي پيشرو مثل ايتاليا و متخصصان خبره داخلي از برنامه هاي در دستور كار سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي است.

از فعاليت هايي كه ذيل اين بخش صورت مي گيرد مي توان به تهيه چارچوب اجراي پروژه ، شناسايي شخصيت هاي حقيقي و حقوقي قادر به پياده سازي پروژه ها، همكاري با سازمانهاي بين المللي ، آموزش دست اندركاران بخش دولتي و خصوصي ، تعريف نظام هدايت و نظارت بر پروژه ها ، ايجاد هماهنگي بين سازمانهاي ذيربط و عوامل توسعه خوشه هاي صنعتي و نهايتا مستندسازي نتايج و توليد دانش اشاره نمود.

مأموريت اصلي سازمان صنايع كوچك در حوزه توسعه خوشه هاي صنعتي را مي توان تمهيد و تسهيل توسعه خوشه هاي صنعتي تعريف نمود. بطور بديهي بمنظور حركت در چارچوب اين مأموريت ، نيازمند تعريف فرايندهاي كاري و نقش هاي هريك از نقش آفرينان ذيربط در انجام اين مأموريت هستيم. بنابراين طراحي فرآيندها و گردش كارها و همين طور ساختار در سطوح ملي و زيرملي ،بعنوان پيش نياز انجام وظايف سازماني شناخته مي شود. اين ساختار و فرآيندها بايد به گونه اي باشند كه ضمن پرهيز از مداخله با رويكرد دستوري ، حداكثر اثربخشي را در تمهيد ، تسهيل، هدايت و نظارت بر توسعه خوشه هاي صنعتي داشته باشد. بعلاوه از فراگيري لازم از نظر بخشي، رشته فعاليت ، قانوني، در سطح ملي و زيرملي ،تحت پوشش قراردادن بخشهاي خصوصي ، عمومي و دولتي و همينطور مقياس هاي مختلف خوشه ها برخوردار بوده و در عين حال حداقل تداخل ، تناقض و تزاحم را باساير بخشها و يا قوانين و سياستهاي جاري كشور داشته باشد.

! بستر سازي قانوني

بمنظور بسترسازي ، هدايت و حمايت از خوشه ها ، بطور قطع وجود قوانين و مقررات متناسب ضروري خواهد بود. چرا كه علاوه بر تأكيد بر كاهش موانع قانوني ، ضرورت وجود ضوابط تسهيل كننده توسعه صنايع كوچك و خوشه هاي صنعتي كاملا احساس مي شود. در بسياري از كشورهاي پيشرو وجود چارچوب حقوقي مناسب، بيشترين نقش را در جهت گيري صحيح و ارزش زايي صنايع غذايي فراهم آورده است. بنابراين حتي با فرض وجود كمترين موانع در قوانين و مقررات موجود، حداقل انتظار آن است كه رويكردي حمايتي بر قوانين و ضوابط موجود كشور حاكم شود. يكي ديگر از پايه هاي توسعه خوشه اي با رويكردغير دستوري، نهاد سازي است.

! توسعه نهادها

در صورتي كه بخواهيم امكان توسعه صنايع كوچك و خوشه ها فراهم آيد، لازم است خدمات مورد نياز(اعم از خدمات تكنولوژيك، بازار، مالي و...)در اختيار آنها گذارده شود. اما بر اساس اصول مبتني بر رويكردهاي اخير اغلب اين خدمات نمي تواند بطور مستقيم در اختيار واحدها و خوشه ها گذارده شود. انتظار بر آن است كه اين نقش به درستي از سوي نهادهاي موجود وقابل ايجاد در خوشه، ايفاد گردد. از جمله اين نهادها مي توان به مراكز ارائه خدمات توسعه كسب وكار(BDS providers) ، موسسات پژوهشي و... اشاره نمود. بنابراين گسترش ، توسعه و تقويت نهادها و تعريف مكانيسم هاي اختصاصي آن، يكي از دستورات كار توسعه خوشه ها است .

يك دانشجوي مهندسي صنايع از همين الآن بايد با شناخت نيازهاي كشور ، به فكر شغل آينده خود باشد .

برای خواندن قسمت اول اینجا کلیک کنید .        منبع : WWW.IRANIEC.IR

!

/ 0 نظر / 8 بازدید