خوشه هاي صنعتي (قسمت اول)

امروزه توسعه از طريق ابداء خوشه اي نقش محوري و بارزي در سياستهاي اقتصادي و صنعتي كشورهاي توسعه يافته ايفا مي نمايد. اگر رويكرد هاي گذشته تمركز بيشتري بر اقتصاد كلان داشته اند، اينك كسب و كار خرد، احساس مسئوليت نسبت به افزايش قابليت رقابت واحدهاي كوچك و متوسط، بهبود ارتباطات شبكه اي، تاكيد بر حمايتهاي غير مستقيم در مقابل پرداخت يارانه، تركيب رقابت و همكاري بمنظور تقويت يادگيري و نوآوري، ارتقاء سطح همكاري واحدهاي كوچك و بزرگ و تقويت مثلث همكاري خوشه ها، دولت و دانشگاه مورد تاكيد و توجه بيشتري قرار مي گيرد.

هر قدر نگاه به حل مسائل از سطح بين المللي، ملي و بخشي به سمت منطقه اي و محلي ، مبتني بر قابليت هاي پوياي سيستم هاي اجتماعي شكل يافته بر پايه فرايندهاي طبيعي پيش مي رود، توجه به كسب و كار خرد در قالب شبكه ارتباطي قابل تعريف ذيل بحث توسعه خوشه اي از اهميت ويژه اي برخوردار مي شود.

حدود دو دهه است كه توسعه صنعتي مبتني بر خوشه ها، بعنوان يك استراتژي نوين مورد توجه برنامه ريزان و سياستگذاران در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه مي باشد.سازمانهاي بين المللي همچون UNIDO,ILO و بانك جهاني نيز طرحهاي متعددي را از طريق توسعه خوشه هاي صنعتي در كشورهاي مختلف اجرا و حمايت كرده اند.

امروزه در اكثر كشورهاي جهان، صنايع كوچك و متوسط از جنبه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، توليد صنعتي و ارائه خدمات در حال نقش آفريني هستند. همچنين در كشورهاي در حال توسعه، صنايع كوچك و متوسط عامل راهبردي براي توسعه اقتصادي، اشتغال زايي و رقابت پذيري صنايع مي باشند. اين در حالي است كه در كشور ما با وجودي كه بيش از 90 درصد واحدهاي توليدي در گروه صنايع كوچك و متوسط قرار مي گيرند، بدليل نداشتن استراتژي توسعه مبتني بر ساختارهاي موجود صنعتي و رها كردن واحدهاي كوچك توليدي به حال خود، اين بنگاه ها نتوانسته اند سهم قابل توجهي در توليد ناخالص ملي و ايجاد ارزش افزوده داشته باشند و از كمبود هاي شديدي در رنج هستند كه در زير به برخي از آنها اشاره مي شود:

· فقدان مقياسهاي لازم از جنبه هاي مختلف سرمايه، ‌توليد و بازار

· فقدان محيط هاي مناسب رشد كسب و كار از جنبه هاي مختلف حقوقي، قانوني و...

· فقدان زير ساختهاي نرم افزاري و تشكيلاتي

· توليد با فناوريهاي كهنه و عدم دسترسي به تكنولوژيهاي نوين

· فقدان ارتباط منسجم با شبكه هاي بانكي و مالي كشور

· عدم وجود شبكه هاي همكاري ميان بنگاهي

· عدم شناخت از بازارهاي هدف

خوشه هاي صنعتي يكي از الگوهاي موفق سازماندهي صنايع كوچك و متوسط هستند كه كاستيهاي صنايع كوچك و متوسط را رفع و مزيتهاي مختلف صنايع كوچك، چون انعطاف پذيري و تنوع را تقويت مي بخشند. خوشه صنعتي مجموعه اي از بنگاه هاي توليدي و خدماتي در يك رشته صنعتي است كه با تكيه بر سرمايه هاي قوام يافته اجتماعي در مناطق مختلف جغرافيايي در كنار نهادهاي پشتيبان و از طريق روابط متراكم ميان بنگاهي شكل مي گيرد.

سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران در راستاي يكي از مأموريتهاي خود با هدف شناسايي و توسعه خوشه هاي صنعتي كشور، با ايجاد دفتر خوشه هاي صنعتي از نيمه دوم سال 1380 محورهاي كلي برنامه ملي توسعه خوشه هاي صنعتي كشور را به صورت زير تعيين نمود.

ادامه دارد ....                           منبع: WWW.IRANIEC.IR

/ 0 نظر / 9 بازدید